top of page

MOKYKLOS FILOSOFIJA

VšĮ "Vilniaus humanistinė mokykla" veiklą grindžia humanistinio ugdymo filosofija ir Geros mokyklos koncepcija.

Mokyklos misija - ugdyti kilnių, laisvų, kūrybingų, atsakingų žmonių visuomenę.

Mokyklos tikslas - visomis turimomis ugdymo priemonėmis atskleidžiant vaiko asmenines savybes, ugdyti kilnų ir kultūringą žmogų.

Mokyklos vertybės: džiaugsmas, bendrystė, proto ir širdies darna, sąmoningas mokymasis.

VHM simboliu reiksme.png

Filosofinis požiūris į vaiką: vaikas yra reiškinys, turįs neriboto tobulėjimo galimybę ir savo gyvenimo misiją, kuriai privalo tarnauti.

Psichologinis - pedagoginis požiūris į vaiką: svarbiausias vaiko bruožas - veržimąsis į ateitį ir siekis laisvai realizuoti savo galias. Prigimtinių vaiko poreikių - suaugti, tobulėti ir tapti savarankišku - paisymas yra humanistinio ugdymo pagrindas.

Lūkestis pedagogui - atsakingai ir sąmoningai kurti savo subjektyvų ugdymo lauką, pripildytą turtingos dvasinės ir profesinės patirties, aukštos moralės, veržlumo, ištikimybės ir meilės vaikams.

Ugdymo turinys: mokykla vadovaujasi bendrosiomis ugdymo programomis, kuriose apibrėžtas kalbinis, matematinis, dorinis, gamtamokslinis, socialinis, meninis ir fizinis ugdymas, tačiau ugdymo turinį kūrybiškai papildo, išplečia ir praturtina žiniomis, gebėjimais ir vertybėmis, atitinkančiomis humanistinio ugdymo filosofiją. 

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 dieną, baigiasi birželio viduryje. Mokykla dirba vienuolika mėnesių per metus. Birželio antroje pusėje ir rugpjūtį organizuojamos dienos vasaros stovyklos. Liepos mėnesį mokykla nedirba.

Humanistinė pedagogika

Humanistinės pedagogikos pamatas yra visuminė pasaulėžiūra, t.y. mokslo, meno ir filosofijos sintezė, todėl humanistinis ugdymas jungia tris pažinimo būdus: griežtą logiką (mokslą),  estetinius jausmus (meną) ir tikėjimu praturtintą filosofiją (etiką, religiją). Humanistinės pedagogikos ištakos - klasikinė pedagogika.

VHM_Fotosesija-18.jpg

Humanistinė psichologija

Humanistinės psichologijos atstovai teigė, kad reikia visiškai vienodai lavinti vaiko intelektą, jausmus, valią ir kūną. Būtina mokyti įsisąmoninti savo mintis, norus, kūno pojūčius, jausmus ir emocijas, žadinti vaiko asmenybės esmę ir joje glūdinčias teigiamas jėgas.

VHM_laisvalaikis-10.jpg
VHM_Muzika-8.jpg

Geros mokyklos koncepcija

Geros mokyklos koncepcija, ŠMSM patvirtinta  2015 metais, svarbiausiu sėkmingos mokyklos požymiu laiko gerus mokymosi rezultatus ir įsimenančias, prasmingas, džiugias gyvenimo patirtis mokykloje.

VHM_ekspedicija-63.jpg

Ekspedicijos

Mokykloje organizuojamų ekspedicijų pobūdis priklauso nuo tyrinėjamos temos. Rengiame etnografines, istorines,  gamtos pažinimo ekspedicijas, o kiekvieną birželį tradiciškai dalyvaujame geologinėje ekspedicijoje.

bottom of page