top of page

Privati mokykla Vilniuje. Moderni mokykla

VAIKAI

Prigimtinių vaiko aistrų/ poreikių – TOBULĖTI, SUAUGTI, LAISVĖTI – paisymas yra humanistinio pedagoginio proceso pagrindas. Todėl mokykloje dirbantys pedagogai nuolatos ir kūrybiškai ieško šiuos prigimtinius vaiko poreikius atitinkančių ugdymo metodų, būdų, priemonių ir taiko juos kasdienėje veikloje.

Vaiko filosofinė samprata

VHM_014-s.jpg

Vaikas yra reiškinys

Jis gimsta todėl, kad privalėjo gimti; žmogus gimsta žmogui, žmonės reikalingi vieni kitiems, jiems reikia kits kito, nes jie, kurdami vienas kitą, taip pat kuria ir save.

Vaikas turi savo gyvenimo misiją

Vaikas atsineša savo gyvenimo uždavinį, gyvenimo MISIJĄ, kuriai privalo tarnauti. Ši tarnystė skirta giminių ir artimųjų, pažįstamų ir nepažįstamų žmonių gerovei, dabartinėms ir būsimoms kartoms, planetos labui.

Vaikas turi neriboto tobulėjimo galimybę

Vaikas turi galingiausią dvasinę energiją ir neriboto  TOBULĖJIMO galimybę.

Psichologinė prieiga - vaiko prigimtiniai siekiai

Siekis tobulėti

Tai vaiko prigimtinių galių, potencialo raiška. Vaiko prigimtinės galios laikui bėgant pačios ima skleistis ir realizuotis, tačiau suaugusiems padedant vaikui atskleisti šias galias, rezultatas tampa dvejopas: viena vertus, sukuriamas reikšmingas suaugusiojo ir vaiko santykis, kita vertus, apgalvotos ir protingos pagalbos dėka vaikas greičiau realizuoja savo prigimtinius gebėjimus ir gali pasiekti maksimalaus jų išlavėjimo, išvystymo

Siekis augti

Šis prigimtinis poreikis pirmiausia patenkinamas bendraujant su suaugusiais. Ugdymo(si) procesas kuriamas taip, kad padėtų vaikui jaustis suaugusiu ten, kur jis yra dar visiškai vaikas, todėl suaugusieji su vaiku bendrauja kaip su sau lygiu, nuolat pripažįsta jo asmenybę, reiškia pasitikėjimą, patiki suaugusiųjų darbus, bendrai darbuojasi, skiria pareigų, kreipiasi į jį užuojautos ir pritarimo.

Siekis laisvėti

Šis prigimtinis poreikis realizuojasi per siekį ištrūkti iš suaugusiųjų globos ir norą įtvirtinti savarankiškumą. Ugdymosi procese vaikams negalime suteikti visiškos laisvės: tegul mokosi arba nesimoko, tegul paiso nurodymų arba nepaiso. Tokioje neapibrėžtoje aplinkoje darnus ugdymąsis neįmanomas. Pedagoginė užduotis – pasitelkti pedagogines psichologines priemones, kurių dėka vaikai nepajustų suaugusiųjų valios

VHM_014-s.jpg
bottom of page