top of page

Nacionalinis pasiekimų patikrinimasNacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo paskirtis yra objektyvi grįžtamoji informacija apie vaikų mokymosi rezultatus. Tokia informacija labai reikalinga, kad mokymasis toliau galėtų būti tobulinamas mokinio, mokytojo, klasės ir mokyklos lygmenimis. 4 klasių mokiniai sprendžia elektroninius skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testus. 6 klasių mokiniai – skaitymo ir matematikos testus. Šių testų rezultatai pateikiami išsamioje kiekvieno mokinio pasiekimų ataskaitoje, kurioje diagramomis atvaizduojama mokinio kognityvinių gebėjimų raida (žinios, supratimas, žinių taikymas, aukštesnieji mąstymo gebėjimai) ir mokinio pažanga pagal atskiras mokomojo dalyko veiklos sritis, pavyzdžiui, matematikoje - skaičiavimas, statistika, problemų sprendimas ir kt. Labai svarbu suvokti, kad šie testai tėra trumpas stabtelėjimas pasitikrinti, kuriame raidos etape yra konkretus mokinys ir kokios mokymosi pagalbos reikia tolimesnei jo mokymosi pažangai.

73 views0 comments

Comments


bottom of page