top of page

Humanistinė psichologija

Humanistinės psichologijos kūrėjai vertino dvasinę žmogaus prigimtį ir bendražmogiškąsias vertybes. Psichologai - A.H.Maslow, R.Assagioli, C.Rogers, R.May,  V.Frankl - pagrindiniu savo tyrimų objektu laikydami vientisą asmenybę, žmogų išryškino kaip esybę, apdovanota laisve, kūrybinėmis galiomis, sąmoningumu, poreikiu suteikti savo buvimui prasmę. Humanistinės psichologijos tikslas - padėti žmogui priimti ir įsisąmoninti visą savo patyrimą, koks jis bebūtų, kartu pozityviai augti, išlaikyti savipildą. Ši psichologijos kryptis padeda suprasti, kad asmeniui būdingas pastovus tapsmas, kad žmogus privalo (nes jis žmogus) harmoningai gyventi (C.Rogers), jo Savastis turi būti vientisai integruota ir save realizuojanti (A.Maslow), žmogui būtinas savęs supratimo jausmas, susikoncentravimas (R.May), kad valia labai svarbi ugdant asmenybę (R.Assagioli), kad kiekvienam žmogui svarbu turėti gyvenimo prasmę, ją įsisąmoninti ir jos siekti (V.Frankl). Asmenybės esmė - žmogaus dvasinė prigimtis, kurios turinį sudaro vidinė išmintis, meilė ir gera valia. 

Bendriausiu mokyklos uždaviniu A.H.Maslow laiko padėti vaikui, pirma,  "tapti žmogumi apskritai ir, antra, šiuo konkrečiu žmogumi", t.y. viena vertus, išmokti gyventi, remiantis bendražmogiškomis vertybėmis, antra vertus, - atskleisti ir realizuoti savo paties galimybes.  Svarbus uždavinys, kurį turi atlikti mokykla - suteikti vaikams pasitenkinimo, pasisekimo džiaugsmą. 

Pasak C.Rogers, mokyklos tikslas yra padėti vaikui tapti visiškai funkcionuojančia asmenybe, atskleisti jame glūdinčias vidines galimybes. Mokytojai į vaiką turi žiūrėti kaip į unikalų, nepakartojamą, todėl besąlygiškai vertingą. 

Remdamiesi visybiškumo principu, psichologai teigė, kad reikia visiškai vienodai lavinti vaiko intelektą, jausmus, valią ir kūną. Būtina mokyti įsisąmoninti savo mintis, norus, žodžius, kūno pojūčius, jausmus ir emocijas. Galima daug padaryti nuolat žadinant vaiko asmenybės esmę ir joje glūdinčias teigiamas jėgas. Jos išsiskleidusios virsta išmintingu iniciatyvumu, vidine ramybe, žmonių santarve ir meile.

bottom of page